لنز طبی آستیگمات بوش اند لومب پیورویژن
PureVision Toric

دید واضح تر ، با کیفیت بیشتر

شفافیت و راحتی

پاک کردن