در حال نمایش 60 نتیجه

+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
400.000 تومان2.250.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
440.000 تومان480.000 تومان
فروش ویژه
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
450.000 تومان550.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
460.000 تومان850.000 تومان
NEW
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
460.000 تومان770.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
480.000 تومان520.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
500.000 تومان600.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
540.000 تومان600.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
550.000 تومان650.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
580.000 تومان640.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
580.000 تومان680.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
600.000 تومان650.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
600.000 تومان650.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
600.000 تومان650.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
650.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
700.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
700.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
700.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
720.000 تومان850.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
750.000 تومان1.000.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
750.000 تومان800.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
750.000 تومان800.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
850.000 تومان2.500.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
900.000 تومان1.000.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
900.000 تومان1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
950.000 تومان1.000.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.050.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان1.200.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان1.200.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.500.000 تومان1.800.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.500.000 تومان1.800.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.500.000 تومان1.600.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.500.000 تومان1.600.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
2.500.000 تومان

لنز عسلی

لنز عسلی یکی از پرطرفدارترین رنگ های لنز رنگی می باشد. این رنگ، رنگی بین قهوه ای و سبز می باشد که طیف بسیار گسترده ای دارد. رنگهای عسلی زیتونی، عسلی خاکی، عسلی تیره، عسلی روشن، عسلی بدون دور، عسلی دور مشکی و قهوه ای از زیر مجموعه های لنز عسلی می باشد.

به دلیل اینکه این رنگ با بیشتر چهره ها، با هر رنگ پوست و مویی هم خوانی دارد در میان زنان و مردان بسیار محبوب می باشد. لنز عسلی روشن را می توان یکی از پرفروش ترین رنگ های لنز رنگی محسوب کرد.

معمولا افرادی که به دنبال تنوع و زیبایی هستند از لنز طبی رنگی استفاده می کنند. لنزهای رنگی با ایجاد تغییری موقت در ظاهر افراد بسیار پر کاربرد و پر طرفدار بوده است. لنز عسلی از مجموعه رنگ های گرم می باشد و برای افرادی که دارای رنگ پوست و مو با رنگ های گرم می باشند بسیار مناسب می باشد. در ادامه بیشتر با ویژگی های این لنز رنگی و ترکیب مناسب این رنگ لنز چشم با انواع مختلف پوست و مو آشنا خواهید شد.

ویژگی های لنز عسلی

لنز عسلی تیره دارای نمونه های طبی نیز می باشد که می توان علاوه بر تغییر رنگ چشم به رنگ عسلی برای اصلاح دید نیز استفاده کرد. لنز عسلی اگر برای اصلاح دید تهیه می شود، باید توسط پزشک متخصص تجویز شود.

لنز عسلی مانند دیگر لنزهای تماسی دارای نمونه های بسیار متفاوت از مارک های مختلف می باشد. این لنزها هر کدام دارای ویژگی های منحصر به فردی مانند قطر، انحنای پایه، درصد آب رسانی و حفظ رطوبت، میزان اکسیژن رسانی و دفع اشعه های مضر می باشد. هر کدام از این ویژگی ها باعث تفاوت قیمت لنز عسلی خواهد شد.

در خرید لنز عسلی سبز باید به ویژگی های چشمی افراد نیز دقت کرد. سایز چشم و قرنیه افراد در انتخاب لنز بسیار مهم می باشد. می توانید برای اطمینان از خرید لنز عسلی متناسب با چشم تان با اپتومتریست و یا مشاوران فروش ما در لنزون در ارتباط باشید.

خرید لنز عسلی

عوامل موثر زیادی در خرید لنز عسلی دخیل می باشند. در ادامه با برخی از این عوامل آشنا خواهید شد:

سلیقه ی شخصی

همانطور که گفته شد لنز عسلی طوسی دارای طیف های رنگی بسیار گسترده ای می باشد که قدرت انتخاب بالایی به مصرف کننده داده است. سلیقه ی اشخاص مهم ترین فاکتور در انتخاب رنگ لنز عسلی می باشد.

مارک

دومین عاملی که در خرید لنز عسلی تاثیر گذار خواهد بود مارک لنز می باشد. بهتر است برای خرید لنز های تماسی سراغ بهترین مارک های لنز بروید. بهترین مارک لنز رنگی، دارای سابقه ی طولانی در تولید و عرضه ی لنزهای تماسی می باشند و به قول معروف می توان گفت امتحانشان را پس داده اند. عوارض استفاده از لنز طبی رنگی مارک بسیار کمتر از لنزهای ناشناخته و تازه به بازار آمده می باشد.

مدت زمان استفاده

 مدت زمان استفاده از لنز های رنگی یکی دیگر از عوامل مهم در خرید لنزهای عسلی می باشد. همانطور که می دانید لنزها دارای نمونه های یکبار مصرف، فصلی و سالیانه می باشد. مصرف کنندگان لنز های تماسی بر اساس نیاز و تعداد استفاده اشان اقدام به خرید لنز عسلی می کنند.

قیمت

قیمت لنز عسلی یکی دیگر از فاکتورهای تعیین کننده در خرید می باشد. برندهای مختلف لنزهای تماسی دارای قیمت های بسیار متفاوتی می باشد. قاعدتا هر چه لنز دارای کیفیت بالاتر با تکنولوژی های به روز تر باشد دارای قیمت بالاتری می باشد.

البته عوامل دیگری به غیر از مارک و کیفیت نیز در تعییت قیمت لنز های عسلی تاثیر گذار می باشد. مدت زمان استفاده ( یکبار مصرف، فصلی، سالیانه) در تغییر قیمت لنز تاثیر می گذارد. نمونه های طبی رنگی لنزهای تماسی از نمونه های رنگی ساده دارای قیمت بالاتری می باشند.

طبیعی به نظر رسیدن لنز بروی چشم یکی دیگر از عواملی می باشد که باعث افزایش قیمت لنزهای عسلی خواهد.

معیارهای تاثیر گذار در انتخاب لنز

همانطور که گفته شد، سلیقه مهم ترین عامل در انتخاب رنگ لنز می باشد. اما در ادامه طبق استانداردهای مد و زیبایی می توانید بهترین و مناسب ترین لنزهای عسلی را متناسب با ویژگی های ظاهری خریداری کنید. براساس انواع رنگ مو و پوست های مختلف از این رنگ لنز استفاده کرد. همچنین رنگ چشم و نوع آرایش نیز در انتخاب طیف های رنگی لنز عسلی تاثیر گذار می باشد.

رنگ پوست

افراد در سراسر کره ی زمین دارای رنگ پوست های مختلف می باشند. رنگدانه هایی به نام ملانین، کاروتن و هموگلوبین در پوست وجود دارند که باعث تغییر رنگ پوست افراد می شود.

پوست سفید و روشن

پوست های سفید و روشن از ان دسته رنگ پوستها می باشد که تقریبا تمام رنگ لنزها برای آن مناسب می باشد.  پوست های سفید مشخصه ی پوستی افرادی است که در مناطق سردسیر زندگس مس کنند. استفاده از تناژهای رنگی گرم مانند عسلی چهره ای ملیح و جذاب به آن ها می دهد. تمامی طیف های رنگی عسلی برای این رنگ پوست مناسب می باشد.

پوست گندمی

پوست گندمی یا خرمایی یکی دیگر از رنگ پوستهای متداول می باشد که استفاده از لنز های به رنگ عسلی انتخاب بسیار شایسته ای می باشد. افراد آسیایی بیشتر دارای این رنگ پوست می باشد و می توانند با استفاه از لنز های عسلی هارمونی زیبایی در چهره اشان ایجاد کنند.

پوست سبزه

افرادی که در محیط های گرمسیری زندگی می کنند دارای رنگ پوست سبزه می باشند. خرید لنز عسلی در طیف های رنگی عسلی زیتونی و عسلی طوسی جذابیت خاصی به چشمانشان خواهد داد. همچنین با کمی اضافه کردن سایه به چشم می توان تغییر فوق العاده زیبایی در چهره ایجاد کرد.

پوست تیره

اگر جز افرادی هستید که دارای پوست تیره می باشید و یا با انجام سولاریوم رنگ پوستتان را تیره کرده اید، با خرید لنز عسلی روشن و ارایش مو به سبک بافت مو آفریقایی می توانید چهره ای جذاب متفاوت داشته باشید.

رنگ مو

شاید تا به حال به این موضوع توجه نکرده باشید که رنگ مو نیز در انتخاب رنگ لنز بسیار موثر می باشید. در ادامه با انواع رنگ مو و تناسب آن ها رنگ های لنز عسلی بیشتر آشنا خواهید شد.

رنگ مو بلوند

رنگ موی بلوند از آن رنگ هایی است که با رنگ های چشمان سرد مانند طوسی، آبی و .. همخوانی بیشتری دارد. اما اگر دوست دارید از لنز عسلی استفاده کنید می توانید از طیف های رنگی تیره تر این لنز مانند عسلی دور مشکی، قهوه ای استفاده کنید.

رنگ مو قهوه ای

رنگ موی قهوه ای هم خوانی بسیار زیادی با رنگ های لنز عسلی دارد. این رنگ لنز همراه با مو ی قهوه ای درخشش خاصی در صورت شما ایجاد خواهد کرد.

رنگ مو مشکی

تضاد میان رنگ موی مشکی و رنگ های لنز عسلی می تواند بسیار چشم گیر باشد. این تضاد رنگی باعث بیشتر دیده شدن چشم ها و جلب توجه افراد خواهد شد.

رنگ مو فانتزی

رنگ موهای فانتزی رنگ هایی مانند قرمز، بنفش، آبی نارنی و .. می باشد. افرادی که از این رنگ ها استفاده می کنند، قدرت ریسک بالا و جسورانه ای دارند. قطعا این افراد در انتخاب رنگ لنزهای متضاد با رنگ مویشان نیز لذت خواهند برد.

رنگ چشم

رنگ چشم نیز در انتخاب رنگ لنز و انتخاب طیف های رنگی لنز عسلی بسیار موثر می باشد. ماده ای موجودر عنبیه چشم به نام ملانین تعیین کننده ی رنگ چشم افراد می باشد.

رنگ چشم تیره

انتخاب لنز رنگی عسلی بر اساس رنگ چشم کار بسیار ساده و سلیقه ای می باشد. اگر دارای چشمانی با رنگ تیره هستید و دوست دارید تغییر رنگ چشم تان به وضوح به چشم آید باید از لنزهای عسلی با تن های روشن تر و بدون دور انتخاب کنید. اما اگر دوست نداریدتغییرات رنگ چشم تان محسوس باشید می توانید از لنزهای عسلی دور دار، قهوه ای و یا عسلی طوسی استفاده کنید.

رنگ چشم روشن

افرادی که دارای رنگ چشمان روشن می باشد. انتخاب های وسیع تری برای انتخاب رنگ لنز دارند. با توجه به شدت تغییری که دوست دارند در رنگ چشمانشان ایجاد شود می توانند از طیف های رنگی روشن، دوردار، بدون تیر و تیره ی آن استفاده کنند.

نوع آرایش

انتخاب لنز به رنگ عسلی همراه با آرایشی متناسب با رنگ لنز می تواند جلوه ی خاصی و متفاوتی به چهره تان بدهد.

آرایش اروپایی

این سبک از آرایش یک آرایش ملایم و بسیار شیک می باشد که با برجسته کردن نقاط مثبت چهره باعث زیبایی تر شدن چهره می شود. رنگ رژی کم رنگ و مات همراه با یک سایه چشم اسموکی می تواند باعث بهتر دیده شدن رنگ لنز عسلی شود. این سبک ز آرایش برای افراد با پوست روشن مناسب تر می باشد.

آرایش عربی

آرایش عربی، آرایش های غلیظ تر می باشد. افراد با پوست گندمی وسبزه بیشتر از این مدل آرایش ها استفاده می کنند. استفاده از رژ لب های براق، خط چشم های کشیده تر و سایه های پر رنگ تر از ویژگی های این مدل آرایش می باشد. استفاده از لنز عسلی روشن می تواند باعث برجسته شدن این سبک از آرایش شود.

کاربرد خط چشم در استفاده از لنز عسلی

استفاده از خط چشم در آرایش می تواند باعث زیباتر شدن چشمان شما شود.  خط چشم خود را متناسب با مدل چشمتان انتخاب کنید. اگر دوست دارید چشمانتان درشتر دیده شود از خط چشم های کوتاه تر استفاده کنید. اگر دوست دارید چشمانتان کشیده تر به نظر بیاید از خط چشم گربه ای استفاده کنید.

به طور کلی نحوه ی کشیدن خط چشم و استفاده از رنگ های مختلف می تواند باعث بیشتر به چشم آمدن لنز عسلی و زیباتر شدن چهره تان خواهد شد.

برندهای لنز عسلی

در ادامه برای خاتمه ی کلام با برخی از بهترین برندهای لنز رنگی که دارای طیف های رنگی عسلی می باشید آشنا خواهید شد. این برندها، برند لنز طبی نیز محسوب می شود. خرید تمام این برندها به راحتی از سایت لنزون امکان پذیر می باشد.

لنز رنگی هیپنوس

این لنز رنگی که دست ساز می باشد یکی از گرانترین لنزهای موجود در بازار می باشد. لنز رنگی هیپنوس دارای طیف های زیبا و جذابی از لنز های عسلی می باشد. Amber یکی از رنگ های فوق العاده این طیف رنگی در این برند می باشد که زیبایی چشمانتان را چند برابر می کند.

لنز رنگی لابلا

لنز رنگی لابلا که ساخت کشور کره ی جنوبی می باشد، دارای دو سریReal  و Milano می باشد. سری Real  دارای 7 طیف رنگی و سری Milano دارای 14 طیف رنگی بسیار زیبا و طبیعی می باشد. به عنوان مثل رنگ coco یکی از طیف های رنگی زیبای لنز های عسلی می باشد که می توانید خریداری کنید.

لنز رنگی لومینس

Hazel  یکی از رنگهای فوق العاده این برند در طیف رنگی عسلی می باشد. لنز رنگی لومینس نیز ساخت کشور کره ی جنوبی می باشد و یکی از با کیفیت ترین برندها در زمینه لنز طبی و طبی رنگی می باشد.

لنز رنگی دسیو

این برند ایتالیای در زمینه طراحی لنزهای رنگی بسیار موفق عمل کرده است. رنگ های طبیعی، جذاب و بسیار متنوع این برند آن را به یکی از محبوب ترین برندها در زمینه لنز رنگی تبدیل کرده است. Espresso و Caramel Brown و Cappuccino  دو رنگ پر طرفدار در طیف رنگی عسلی لنز رنگی دسیو می باشد.

لنز رنگی آناستازیا

لنز رنگی آناستازیا برندی از کشور کره ی جنوبی می باشد . این برند نیز در صدر لنزهای گران قیمت و با کیفیت قرار دارد. Addict marron از رنگهای عسلی بسیار بسیار پرطرفدار این برند می باشد.

لنز رنگی دهب

رنگ Lumirere Brown یکی از رنگهای شیک این برند درطیف رنگی عسلی می باشد. این برند کره ای برای استفاده افراد آسیایی و مشخصات چشمی آن ها طراحی شده است. خرید لنز رنگی دهب در طیف عسلی این برند می تواند انتخاب مناسبی باشد.

لنز رنگی جمستون

لنز رنگی جمستون ساخت کره ی جنوبی و دارای کیفیت بسیار بالایی می باشد. رنگ Yellow این برند انتخاب بسیار عالی برای خرید لنز به رنگ عسلی می باشد.

لنز رنگی ایلوژن کالر

ایلوژن کالر نیز برندی شناخته شده در زمینه ی لنزهای رنگی می باشد. لنز رنگی ایلوژن کالر دارای طراحی خطی می باشد که در چشم بسیار طبیعی مشخص می شود. رنگ کاراملی لین برند می تواند تمام انظارات شما را از یک رنگ عسلی منحصر به فرد برآورده کند.

لنز رنگی استلا کالرز

استالا کالرز در زمینه طیف های رنگی عسلی بسیار متنوع عمل کرده است. هر نوع رنگی در این طیف رنگی را خواسته باشید می توانید در این برند پیدا کنید. Warm honey ، SANDY ، Deep hazel ، Boronz  برخی از پرفروش ترین رنگ های لنز رنگی استلا کالرز در طیف رنگی عسلی می باشد.

لنز رنگی سولوتیکا

لنز رنگی سولوتیکا یکی دیگر از برندهای شناخته شده درزمینه تولید لنز رنگی و لنز طبی رنگی می باشد. این برند که ساخت کشور برزیل می باشد، دارای نمونه های دور دار و بدون دو می باشد. رنگ های عسلی این برند درخشش فوق العاده ای به چهره تان خواهد داد.

blank