در حال نمایش 59 نتیجه

+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
400.000 تومان2.250.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
440.000 تومان480.000 تومان
فروش ویژه
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
450.000 تومان550.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
460.000 تومان850.000 تومان
NEW
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
460.000 تومان770.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
480.000 تومان520.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
500.000 تومان600.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
540.000 تومان600.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
550.000 تومان650.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
580.000 تومان640.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
580.000 تومان680.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
600.000 تومان650.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
600.000 تومان650.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
600.000 تومان650.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
650.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
700.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
700.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
720.000 تومان850.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
750.000 تومان1.000.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
750.000 تومان800.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
750.000 تومان800.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
850.000 تومان2.500.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
900.000 تومان1.000.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
900.000 تومان1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.050.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.000.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان2.500.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان1.200.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.100.000 تومان1.200.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.500.000 تومان1.800.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.500.000 تومان1.800.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.500.000 تومان1.600.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
1.500.000 تومان1.600.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
2.500.000 تومان

لنز آبی

داشتن چشمان آبی یکی از مشخصه های بارز اروپایی ها می باشد که امروزه به لطف وجود لنز آبی داشتن چشم های آبی برای همه ی افراد امکان پذیر شده است.ر ادامه بیشتر با این لنز چشم آشنا خواهید شد.

علت تغییر رنگ چشم انسان

طبق آمار و ارقام جهانی حدود 70 درصد افراد جهان دارای چشمانی به رنگ قهوه ای می باشند. 28درصد افراد که ساکن شمال قاره اوروپا هستند دارای چشمان آبی رنگ می باشند. و تنها 2 درصد باقی مانده ی افراد دارای چشمانی به رنگ سبز می باشند.

ماده ای به نام ملانین در چشم باعث این تغییر رنگ در چشم می شود. اما دانشمندان هنوز به طورمشخص بیان نکرده اند که چطور ملانین چشم تغییر می کند.

دانشمندان معتقدند در طی یک جهش ژنتیکی حدود 10 هزار سال پیش افرادی با چشمان آبی به وجود آمده اند. عوامل دیگری مانند محل تولد، عادت های غذایی، سموم بدن را در میزان تغییر رنگ چشم موثر دانسته اند.

داشتن چشم های رنگی آرزوی دیرینه ای است که بسیاری از افراد به آن فکر کرده اند. عمل های جراحی و استفاده از لنز رنگی در تحقق بخشیدن این آرزوی دیرینه نقش به سزایی داشته است. با وجود خطرات زیادی که عمل های جراحی به دنبال داشته اند، استفاده از لنز آبی و دیگر لنزهای رنگی با استقبال بیشتری مواجه گشته است.

لنز آبی و تاثیر آن بر شخصیت افراد

خلق و خو و انواع احساسات به خوبی در چشم اشخاص منعکس می شود. حتما شنیده اید که گفته می شود چشم هایش از خوشحالی برق می زد. یا برایتان پیش آمده است که تنها با نگاه کردن به چشم افراد به روحیات و خلق و خوی فرد پی برده اید.

رنگ آبی نماد آرامش، هوش، تقوا، صداقت، ایمان وفاداری و اعتماد به نفس می باشد. فردی که دارای چشمانی به رنگ آبی می باشد یا از لنز آبی استفاده می کند می تواند به خوبی حس آرامش و اعتماد را به فرد مقابلش القا کند.

افرادی که از لنز آبی استفاده می کنند و یا به این رنگ علاقه دارند، بسیار آرام، متین، وفادار، مدیر و احساساتی می باشند. می توانید برای قرارهای مهم کاری و یا دوستانه از لنز آبی استفاده کنید و بتوانید طرف مقابلتان را تحت تاثیر قرار دهید.

لنز آبی و تاثیر آن بر سبک آرایش

آرایش چشم های رنگی کمی دشوار تر از آرایش چشمانی با رنگ های قهوه ای و مشکی می باشد. دلیل این امر حساسیت انتخاب رنگ ها برای ایجاد چهره ای طبیعی می باشد.

اولین گام برای یک آرایش صحیح و اصولی پس از خرید لنز آبی طوسی مشخص کردن نوع پوست تان می باشد. آرایش برای پوست های گرم و سرد کمی متفاوت می باشد.

پس از مشخص کردن نوع پوست باید به فصلی که درآن قصد آرایش کردن را داریم توجه کنید. آرایش های تابستانه هیچ گاه مناسب فصل زمستان نمی باشد.

پس از مشخص کردند و مورد فوق سبک آرایشی را می توان به راحتی انتخاب کرد. سبکهای آرایشی بسیار متنوع می باشند. آرایش های عربی، اروپایی، هالیودی، دخترانه، کلاسیک و … متداول ترین سبک های آرایشی هستند.

آرایش های کلاسیک و سبک با رنگ لنز آبی همخوانی بیشتری دارد. اما اگر دوست دارید از آرایش های غلیظ تر نیز استفاده کنید هیچ مشکلی وجود ندارد.

اگر دارای پوست بسیار روشنی می باشید، با استفاده از یک کرم پودر برنزی و یا هلویی کمی چهره تان را از حالت یخی خارج کنید. برای تثبیت بیشتر کر پودر می توانید از انواع کانسیلرها قبل از استفاده از کرم پودر استفاده کنید.

استفاده از سایه های برنز، طلایی، مسی، هلویی، نارنجی، آلویی و دودی کمرنگ با رنگ چشم آبی بیشترین همخوانی را دارد. استفاده از خط چشم مشکی و همچنین سایه پایینی نقره ای می تواند درخشش و زیبایی چشمان را چند برابر کند.

برای رژ سراغ رنگ های صورتی، آلبالویی و هلویی بروید. اگر آرایش چشمهایتان سبک تر می باشد می توانید ار زنگ های پررنگ تری نیز برای آرایش لب ها استفاده کنید. بهتر است رژ گونه تان را با رنگ سایه چشم تان ست کنید.

لنز آبی و تاثیر آن بر نوع پوشش

رنگ آبی جز رنگ های سرد می باشد. بهترین ست برای انتخاب لباس استفاده از لباس هایی با رنگ گرم می باشد. اگر دوست دارید پس از استفاده از لنز آبی یخی از رنگ های سرد استفاده کنید حتما به صورت ترکیبی در پوششتان از این رنگ ها استفاده کنید.

انتخاب رنگ ها در شدت رنگ آبی چشمتان بسیار موثر خواهد بود. اگر دوست دارید رنگ آبی چشمانتم بیشتر مشخص شود از رنگ های تیره مانند زغالی یشمی، نارنجی  و یا قهواه ای استفاده کنید. اما استفاده از رنگهایی مثل آبی، صورتی ملایم، خاکستری و زرد می تواند رنگ چشمانتان را روشن تر جلوه دهد.

استفاده از رنگها به صورت ترکیبی در دنیای مد امروز بیشتر رواج دارد. ترکیب زغالی با زرد، طوسی با سفید، صورتی با سفید، بنفش با طلایی، خردلی با نارنجی می تواند انتخاب های بسیار خوبی برای افراد با چشمان آبی باشد.

برای پوشش های رسمی، اداری و دانشجویی استفاده از رنگ های طوسی، سورمه ای و ذغالی بهترین انتخاب های شما می باشند. می توانید در صورت انتخاب کت و شلوار سورمه ای و یک پیراهن زرد و یا سفید بر جذابیت چهره تان بیفزایید.

اما اگر برای شرکت در مهمانی از لنز آبی استفاده می کنید انتخاب وسیعتری برای رنگ لباستان خواهید داشت. یک پیراهن جین آبی همراه با گردنبدی با سنگ طلایی و گوشواری ای به همان طرح همراه با آرایش طلایی و برنزی می تواند زیبایی چهره تان را چند برابر کند.

به طور کلی استفاده از اکسسوری ها و لوازم های تزیینی در هنگام استفاده از لنز آبی محدوده ی وسیع تری از تغییرات را پیش روی شما گذاشته است. کمربند، کراوات، ساعت، شال، دستبند، آویزها و … را می توان در طرح ها و رنگ های متنوع با قیمت مناسب تهیه کرد.

انواع لنز آبی

لنزهای آبی دارای نمونه های طبی و غیر طبی می باشند. برای خرید لنز آبی طبی باید شماره ی چشمتان و نزدیک بین و یا دور بین بودن آن را بدانید. چشمهای نزدیک بین دارای شماره ی منفی می باشند و در هنگام خرید لنز آبی باید به آن توجه کنید.

قیمت لنز آبی در نمونه های طبی گرانتر از لنزهای آبی ساده می باشند. حتما قبل از سفارش لنز طبی آبی با چشم پزشک و یا اپتومتریست مشورت کنید تا از سفارش اشتباه لنز جلوگیری شود.

لنزهای آبی دارای رنگ های بسیار متنوعی می باشند. آبی اقیانوسی، آبی یاقوتی، آبی تیله ای، آبی سبز، آبی طوسی، آبی فیروزه ای و آبی عسلی برخی از انواع رنگهای زیبا و پرفروش لنز آبی می باشد.

تمامی رنگ های فوق دارای انواع دور دار و بدون دور می باشد که بر تنوع رنگی آن افزوده است. توجه داشته باشید نمونه رنگ های درج شده در کاتالوگ لنزهای رنگی شاید کمی متفاوت با آنچه بروی چشم شما قرار بگیرد باشد. این تفاوت به علت رنگ پایه ی چشم شما خواهد بود.

معرفی برندهای لنز آبی

در ادامه با برخی از برندهای لنز طبی رنگی که دارای لنز آبی می باشند آشنا خواهید شد:

لنز رنگی آیس کالر

لنز رنگی آیس کالر یکی از پروفروش ترین برندهای لنز رنگی می باشد. مدل رادین اسکای این برند دارای رنگ آبی آسمانی فوق العاده شیکی می باشد که دارای یک حاشیه مشکی نیز می باشد. میزان تغییر رنگ در این لنز بسیار بالا می باشد و بری افراد با چشمان فهوه ای گزینه ی مناسبی می باشد.

قیمت لنز آبی مدل آیس کالر 500.000 تومان می باشد. کیفیت این لنز بسیار بالا می باشد و خریداران این مدل می توانند بدون هیچ مشکلی برای یکسال از این لنز استفاده کنند.

لنز رنگی استلا کالر

مدل کاپری این برند دارای رنگ آبی نفتی و یکی محبوب ترین رنگهای در طیف رنگی آبی می باشد. این رنگ دارای ظاهری بسیار طبیعی و شیک بروی چشم می باشد که به چشمان حالتی جادویی و فریبنده می دهد.

این رنگ از لنز رنگی استلا کالرز برای افراد مشکل پسند و خاص می تواند بهترین گزینه برای هر آنچه از یک لنز انتظار دارند باشد. کیفیت فوق العاده، راحتی بینظیر در چشم، بهبود دید و درخشش چشم ها برخی از ویزگی های مثبت این لنز می باشد.

لنز رنگی ترسا

این لنز یکی از معروفترین و لاکچری ترین برند لنز رنگی می باشد. مدل هند مید بلو این برند، لنز آبی دور می باشد که دارای یک رنگ منحصر به فرد می باشد. رنگ این لنز به مجموعه رنگ های عروسکی مشهور می باشد.

استفاده از این لنز رنگی ترسا باعث درشت تر دیده شدن چشم ها و همچنین دارای یک رنگ آبی فانتری می باشد.به همین علت به آن رنگ چشم عروسکی گفته می شود.

لنز رنگی فرشلوک

لنز رنگی فرشلوک در مجموعه لنزهای آبی خود دارای مدل های مختلفی می باشد. مدل برلینت این مدل دارای آبی برلیانی دور داری می باشد که برای افراد با پوست روشن بسیار کاربردی می باشد. مدل بلو آن در دو نوع دور دار و بدون دور نیز قابل تهیه می باشد.

همچنین دارای یک مدل منحصر به قرد دیگر به نام ترو می باشد که به آبی یاقوتی مشهور می باشد. قیمت لنزهای رنگی فرشلوک نسبت به دیگر برندها ارزانتر می باشد. به همین علت توانسته است به یک برند پرفروش در بازار ایران تبدیل شود.

لنز رنگی ویکتوریا

لنز رنگی ویکتوریا یکی از برندهای لاکچری و گران قیمت در میان برندها می باشد. مدل دیوا ماوی دارای یکی رنگ آبی تیله ای بسیار طبیعی می باشد. این مدل با این که دارای دور می باشد اما به علت این که حاشیه مشکی آن به صورت محو طراحی شده است نسبت به دیگر مدل های دور دار طبیعی تر می باشد.

کیفیت عالی مواد استفاده شده در این لنز، تکنولوژی های برتر و نرمی و سبکی این لنز باعث شده است که قیمت این لنز کمی بیشتر از دیگر لنزهای آبی باشد. همچنین این لنز برای افراد با چشمان خشک بسیار مناسب می باشد از خشکی بیشتر چشم افراد جلوگیری می کند.

مزایای استفاده از لنز آبی

لنز آبی یکی از رنگهای پرفروش لنز رنگی می باشد. این لنز علاوه بر زیباتر کردن چشمان، حس اعتماد به نفس در فرد را می افزاید.

لنزهای آبی می توانند علاوه بر درخشش چشم شما دید افراد را بهبود دهند. این لنز ها با دفع اشعه های مضر چشمی برای محیط های بیرون و همچنین کار با لوازم الکترونیکی بسیار مناسب می باشد.

این رنگ از لنز با انواع رنگ پوست ها مخصوصا پوست های گرم قابل استفاده می شود و تغییر محسوسی در ظاهر افراد به وجود می اورد.

لنزهای آبی برای افراد با چشمان تیره و همچنین افراد با چشمان روشن ی تواند انتخاب شایستهای برای تغییر رنگ چشم باشد.

نحوه ی استفاده از لنز آبی

لنزهای آبی موجود در بازار بیشتر دارای طول مصرف سه ماه و یا یک سال می باشد. به همین علت در کنار خرید لنز رنگی باید مایع لنز و جالنزی نیز تهیه کنید.

کاربرد مایع لنز برای تمیز کردن، شست و شو و ضدعفونی کردن لنز آبی می باشد. جا لنزی نیز برای نگهداری لنز در مدت زمانی که در چشم قرار ندارد استفاده می شود.

همانطور که در خرید برند لنز دقت می کنید انتخاب محلول لنز نیز بسیار اهمیت دارد. محلول لنز آل کلین علاوه بر ضدعفونی لنز قادر است رسوبات و تجمعات چربی لنز را نیز از بین ببرد. استفاده از این محلول سلامت لنز ها و چشمان را تضمین خواهدکرد.

علاوه بر این محلول لنز، محلول لنزها با کابردهای متفاوت دیگری نیز وجود دارد که می توانید با مراجعه به سایت لنزون و مطالعه ی ویژگی های آن اقدام به خرید مناسب ترین محلول لنز چشم کنید.

رعایت نکات بهداشتی در حین استفاده از لنزهای تماسی بسیار اهمیت دارد. چه بسا افرادی که با خرید گرانترین برندها، اما با رعایت نکردن نکات بهداشتی دچار بیماری های چشمی و عفونت های چشمی شده اند.

مراجعه های ماهیانه به چشم پزشک در حین استفاده از لنز آبی یکی دیگر از نکاتی است که باید حتما به آن توجه کنید. تا در صورت بروز مشکلات چشمی بتوانید به موقع برای درمان آن اقدام کنید.

یکی دیگر از نکات بسیار مهم در حین استفاده از لنزهای رنگی می باشد، انتخاب لوازم آرایشی مایع به جای پودری می باشد. استفاده از لوازم آرایشی پودری مخصوصا سایه های چشمی؛ امکان ریختن آن در داخل چشم زیاد است. و به دنبال آن ایجاد واکنش های آلرژیک، حساسیت، سوزش قرمزی و تورم چشم ها بالا می رود.

blank