سوال دارید؟

رطوبت پذیری و زاویه تماس در لنزهای تماسی

ارسال شده توسط مدیر 2016/07/15 1 نظرات

شاخص آزمایشگاهی لنز تماسی برای بررسی رطوبت پذیری لنز تماسی زاویه تماس آن می باشد و برای اندازه گیری زاویه تماس مایع بر روی سطح لنز تماسی در شرایط آزمایشگاه از تکنیکهای مختلفی استفاده می شود .

به پخش شدن لایه اشکی بر روی سطح لنز تماسی و حفظ لایه اشک بر روی سطح لنز رطوبت پذیری لنز تماسی گفته می شود و برای تعیین زیست سازگاری فیزیولوژیک ماده لنز تماسی یک فاکتور اساسی به شمار می آید .

از نظر تیوری لنز تماسی موقعی بیشتر مورد قبول واقع می شود که زاویه تماس لنز تماسی کمتر و رطوبت پذیری لنز تماسی بیشتر باشداما نظرات مختلفی در مورد اینکه آیا زاویه تماس لنز تماسی شاخص عملکرد بهتر کلینیکی لنز تماسی خصوصا در راحتی بیمار می باشد .

در لنزهای تماسی نرم هایدروژل ، نرم سیلیکون هایدروژل و لنزهای تماسی سخت زاویه تماس لنز متفاوت است و سازندگان لنز تماسی تلاش می کنند که عدد این زاویه را کاهش دهند.

چند عامل در کاهش عدد زاویه تماس و افزایش رطوبت پذیریدخالت مستقیم دارند :

1. نوع ماده لنز تماسی

2. شرایط چشم و ترکیبات اشک بیمار

3. فیت لنز 

4. محلول های نگهدارنده لنز تماسی

5. نحوه استفاده از لنز تماسی